Brannsikring

I forbindelse med byggesaker så får man ofte spørsmålet om brannsikring er tilstrekkelig. I den forbindelse dukker det opp noen spørsmål:

 • Hva menes med brannsikring?
 • Hvordan brannsikrer man?
 • Og er det behov for særskilt brannsikring i din byggesak?

Nedenfor har vi forsøkt på en enkel måte å forklare enkelte sider ved brannsikring.

Brannsikring

Alle de sikkerhetsgrep man tar for å sikre personer og bygning mot brann, kalles brannsikring. Brannsikring omfatter mange ting; sikre gode rømningsveier, varsle beboere, slokke branntilløp, hindre brannsmitte med mer.

Rømningsveier

Det viktigste i forbindelse med brannsikring er å sørge for at beboere og brukere av bygningen kommer seg trygt ut og til en sikker plass dersom det skulle oppstå en brann. Rømningsvei er den vei eller forbindelse som benyttes for å få personene raskt og sikkert ut av bygningen. Som utgangspunkt skal alle brannceller ha adgang til minst to forskjellige rømningsveier som er uavhengige av hverandre. Tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven angir funksjonskrav til rømningsveier.

Størrelse, plassering og antall rømningsveier avhenger av den aktuelle byggesaken. Eksempelvis vil en stor skole med mange barn ha krav til større og flere rømningsveier enn en liten lagerbygning.

Det er viktig at rømningsveier er godt merket. Plassering av merking må plasseres hensiktsmessig, og valg av merker må tilpasses bygningens brukere. På en skole for eksempel vil man benytte lysskilt med batteriback-up, mens man på en liten lagerbygning kanskje kan klare seg med tradisjonelle refleksskilt.

Brannsikring i byggesak

Varsling

For å få beboere og brukere av bygningen trygt ut, er det viktig at brukerne blir varslet slik at de blir klar over at de må evakuere bygningen. Det finnes en rekke forskjellige måter å varsle på; fra enkle røykvarslere til mer avanserte brannalarmanlegg med direktekobling til brannvesenet.

Hvilket varslingssystem som velges baseres på bruken av bygningen. Eksempelvis vil et hotell i mange etasjer måtte ha et avansert brannalarmanlegg som både oppdager og lokaliserer røyk/branntilløp, varsler brukerne og brannvesenet, lukker branndører, og endrer ventilasjonsoppsett. På den andre siden av skalaen har vi en liten enebolig som har få brukere og som kanskje kan klare seg med enkle røykvarslere.

Teknisk forskrift har detaljert veiledning på hvilket brannalarmanlegg som skal anvendes i de forkjellige bygningene.

Slokke branntilløp

Ved en brann eller branntilløp, så er det viktig å få slokket dette raskest mulig. Dersom en brann/branntilløp kan holdes i sjakk (eventuelt slokkes) ved hjelp av et automatisk slokkesystem (sprinkleranlegg), vil man kjøpe seg verdifull tid til å få personer ut av bygget og i sikkerhet. I tillegg vil et automatisk slokkesystem være med på å sikre materielle verdier i bygningen.

I små bygninger (eksempelvis enebolig) vil man ha brannslokkere (for eksempel pulverapparater) eller en brann-/vannslange lett tilgjengelig slik at man kan få kontroll på branntilløpet raskest mulig.

Redusere brannsmittefare

Ved en eventuell brann/branntilløp i en branncelle, så er det viktig at brannen ikke smitter over på annen bygning eller branncelle. En måte å redusere brannsmittefaren på er å skille bygningen/branncellen med en vegg som kan holde unna brann i en viss tid. Vi opererer med tre typer vegger; Brannvegg, Branncellebegrensende vegg og Seksjoneringsvegg. Veggene klassifiseres ved hjelp av bokstaver og tall, feks REI 90-M. Bokstaven R står for bæreevne. E står for tetthet (integritet), det vil si bygningsdelens evne til å hindre at flammer og røyk trenger igjennom. I står for isolering og angir bygningsdelens evne til å hindre at det oppstår høy temperatur på den siden av bygningsdelen som ikke er utsatt for brann. Tallet 90 står for brannmotstand i antall minutter. Bokstaven M angir bygningsdelens evne til å motstå sidekrefter uten at bygningsdelens branntekniske funksjon endres. Det stilles i tillegg krav til overflater på bygningsdeler med tanke på blant annet smelting, røykutvikling og antennelsesfare.

 • Brannvegg – Når avstanden mellom byggverk med høyde over 9 meter er mindre enn 8 meter, skal byggverkene skilles med en brannvegg. Brannveggen skal ha en brannmotstand på minimum REI 120-M. Dersom den spesifikke brannenergien er høy (over 400 MJ/m2) kreves det brannmotstand på opptil REI 240-M. Med tanke på den mekaniske motstandsevnen (M) må brannveggen i praksis utføres i mur eller betong.
 • Branncellebegrensende vegg – Når avstande mellom lave byggverk er mindre enn 8 meter, skal byggverkene skilles med en branncellebegrensende vegg. Denne veggen er kun konstruert for å holde unna en viss periode inntil brannmannskapene er på plass. Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning. Branncellebegrensende vegger skal ha en brannmotstand på minumum EI 30 og helt opp til EI 60, avhengig av brannklasse og type rom.
 • Seksjoneringsvegg – Større byggverk skal deles opp i brannseksjoner. Størrelsen på brannseksjonene avhenger av spesifikk brannenergi og om det er installert brannalarmanlegg, sprinkleranlegg og røykventilasjon. En brann skal kunne begrenses til den brannseksjonen der den startet. Seksjoneringsvegg skal ha en brannmotstand på minimum REI 90-M, avhengig av brannklasse og spesifikk brannenergi.

Vi hos Brannkonsult AS kan hjelpe deg med:

 • Brannsikring – å finne brannsikkerhetsløsninger for ditt bygg, enten det er lite eller stort
 • Brannteknisk dokumentasjon
 • Brann- og rømningstegninger
 • Evakueringssimuleringer
 • Brann- og røyksimuleringer
 • Brannverndokumentasjon
 • Brannteknisk dimensjonering av konstruksjoner
 • Brannteknisk risikovurdering av virksomhet
 • Brann- og eksplosjonsfarevurderinger

Dette var kun en liten innføring i generell brannsikring av bygninger, og hva vi kan hjelpe deg med.

Vi utfører brannprosjektering til fast avtalt pris! 

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 45601942.

Les videre om brannprosjektering.