Byggesøknad enebolig og tomannsbolig

Definisjonen av en enebolig er en bygning som inneholder kun én boenhet. Når det er sagt, så har man anledning i en enebolig til å ha en liten bileilighet / sekundærleilighet dersom den er betydelig mindre enn hovedboenheten. Mange kommuner har som tommelfingerregel at bilieligheter /sekundærleiligheten ikke kan overstige 50m2 eller 65m2 bruksareal.

Tomannsbolig er en bygning som har to selvstendige boenheter.

I utgangspunktet stilles det samme krav til byggesøknadene (enebolig eller tomannsbolig), men likevel så har tiltakshaver en spesiell rettighet når det gjelder oppføring av sin egen enebolig.

Kommunens vurdering

Kommunen vil i sin vurdering av boligen legge hovedvekt på følgende:

 • Avstand fra boligen til nabogrense må være 4 meter. I tillegg vil avstand til byggegrenser og avstand til veg vurderes.
 • Dersom avstanden til nabobygninger blir mindre enn 8 meter, vil kommunen kreve at det utarbeides en brannteknisk rapport.
 • Boligen må være i samsvar med gjeldende arealplan for området (reguleringsplan, bebyggelsesplan, kommuneplan m.m.).
 • Eiendommens utnyttelsesgrad vil alltid bli vurdert for å se om eiendommen har tilstrekkelig med arealer til fremtidig garasje samt uteoppholdsarealer. Kommunen vil påse at utnyttelsesgraden er innenfor det gjeldende plan tillater.
 • Kommunen vil videre vurdere om boligen tilfredsstiller de estetiske krav som stilles boligen i forhold til seg selv og området forøvrig.
 • Forholdet til andre sektormyndigheter (forholdet til jernbaneloven, vegloven, forurensningsmyndighet (vann- og avløp), kulturminnemyndighet m.m.)

Listen er ikke uttømmende.

Dokumentasjonskrav ved byggesøknad enebolig

Normalt sett vil dokumentasjonskravet ved en enebolig være som følger (kommunen kan kreve mer informasjon):

 • Søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsretter
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsling
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan
 • Avkjørselsplan
 • Fasadetegninger
 • Plantegninger
 • Snittegninger
 • Utregninger av alle arealer og utnyttingsgrad
 • Beskrivelse i forhold til gjeldende arealplaner, vegloven, teknisk forskrift, grunnforhold, miljøhensyn, vann- og avløp m.m.
 • Redegjørelser/kart
 • Gjennomføringsplan
 • Erklæringer om ansvarsretter (eventuelt at tiltakshaver selv søker om personlig ansvarsrett)
  • Merk: Fagområdet for Brannsikkerhet må belegges med ansvar dersom det etableres bileilighet / sekundærleilighet
 • Boligspesifikasjon i Matrikkelen
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet
 • Estetisk redegjørelse

Dette er et minimum av opplysninger kommunen trenger for å kunne vurdere byggesøknaden. Normalt sett krever kommunene tilleggdokumentasjon utover det som her er opplistet.

Dokumentasjonskrav ved byggesøknad tomannsbolig

Normalt sett vil dokumentasjonskravet ved en enebolig være som følger (kommunen kan kreve mer informasjon):

 • Søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsretter
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsling
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan
 • Avkjørselsplan
 • Fasadetegninger
 • Plantegninger
 • Snittegninger
 • Utregninger av alle arealer og utnyttingsgrad
 • Beskrivelse i forhold til gjeldende arealplaner, vegloven, teknisk forskrift, grunnforhold, miljøhensyn, vann- og avløp m.m.
 • Redegjørelser/kart
 • Gjennomføringsplan
 • Erklæringer om ansvarsretter (tiltakshaver kan ikke søke om personlig ansvarsrett)
  • Merk: Fagområdet for Brannsikkerhet må belegges med ansvar
 • Boligspesifikasjon i Matrikkelen
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet
 • Estetisk redegjørelse

Dette er et minimum av opplysninger kommunen trenger for å kunne vurdere byggesøknaden. Normalt sett krever kommunene tilleggdokumentasjon utover det som her er opplistet.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon (herunder prosjekteringsdokumenter) for å kunne behandle søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad.

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 41 38 34 98.

Les mer om byggesøknad for garasje, tilbygg eller påbygg ved å klikke på linkene.