Byggesøknad hytte

Definisjonen av en hytte / fritidsbolig er en bygning med boenhet som ikke er beregnet på varig beboelse.

I utgangspunktet stilles det samme krav til byggesøknad hytte som til byggesøknad enebolig, men det er endel tekniske krav som en hytte / fritidsbolig ikke er underlagt.

Kommunens vurdering

Ved hytte / fritidsbolig vil kommunen vektlegge følgende:

 • At fritidseiendommen har lovlig adkomst.
 • At avstand fra hyttas yttervegg til nabogrense må være minst 4 meter.
 • Dersom avstanden til nabobygninger blir mindre enn 8 meter, vil kommunen kreve at det utarbeides en brannteknisk rapport.
 • Fritidsboligen må være i samsvar med gjeldende arealplan for området, da det ikke er anledning å bygge en fritidsbolig i et område som er regulert til ordinært boligformål.
 • Som regel vil eiendommens utnyttelsesgrad være lav da hytter / fritidsboliger er relativt små i forhold til eneboliger.
 • Kommunen vil videre vurdere om hytta / fritidsboligen tilfredsstiller de estetiske krav som stilles hytta / fritidsboligen i forhold til seg selv og området forøvrig. Kommunen kan for eksempel være kritisk til en laftehytte dersom alle andre hytter i området er reisverkshytter.
 • Forholdet til andre sektormyndigheter (forholdet til jernbaneloven, vegloven, forurensningsmyndighet (vann- og avløp), kulturminnemyndighet, landbruksmyndighet m.m.)

Listen er ikke uttømmende.

Dokumentasjonskrav ved byggesøknad hytte / fritidsbolig

Normalt sett vil dokumentasjonskravet ved en fritidsbolig være som følger (kommunen kan kreve mer informasjon):

 • Søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsretter
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsling
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan
 • Avkjørselsplan
 • Fasadetegninger
 • Plantegninger
 • Snittegninger
 • Utregninger av alle arealer og utnyttingsgrad
 • Beskrivelse i forhold til gjeldende arealplaner, vegloven, teknisk forskrift, grunnforhold, miljøhensyn, vann- og avløp m.m.
 • Redegjørelser/kart
 • Gjennomføringsplan
 • Erklæringer om ansvarsretter (eventuelt at tiltakshaver selv søker om personlig ansvarsrett)
 • Boligspesifikasjon i Matrikkelen
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet
 • Estetisk redegjørelse

Dette er et minimum av opplysninger kommunen trenger for å kunne vurdere byggesøknaden. Normalt sett krever kommunene tilleggdokumentasjon utover det som her er opplistet.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon (herunder prosjekteringsdokumenter) for å kunne behandle søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad hytte.

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 41 38 34 98.

Les mer om byggesøknad for nybygg, tilbygg eller påbygg ved å klikke på linkene.