Byggesøknad påbygg

Definisjonen av et påbygg er at utvidelsen av en bygning skjer i høyden, ikke i bredden. Et påbygg bygges oppover innenfor eksisterende yttervegger. Eksempler på påbygg kan være påbygg av en ekstra etasje eller påbygg i form av en ark.

Alle påbygg er søknadspliktige med krav til ansvarsretter. Det betyr at det ikke er anledning å søke om påbygg i form av byggesøknad uten krav til ansvarsretter.

Kommunen vil i sin vurdering av et påbygg legge hovedvekt på om tiltakets gesims- og mønehøyder (eventuelt etasjeantall) er i samsvar med planbestemmelser for området. I tillegg vil kommunen vurdere om påbygget tilfredsstiller de estetiske krav som stilles i forhold til seg selv og området forøvrig.

Dokumentasjonskrav ved byggesøknad påbygg

Normalt sett vil dokumentasjonskravet ved tilbygg være som følger (kommunen kan kreve mer informasjon):

 • Søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsretter
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsling
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan dersom det søkes om etablering av ny boenhet
 • Avkjørselsplan dersom det søkes om etablering av ny boenhet
 • Fasadetegninger
 • Plantegninger
 • Snittegninger
 • Utregninger av alle arealer og utnyttingsgrad
 • Beskrivelse i forhold til gjeldende arealplaner, vegloven, teknisk forskrift, grunnforhold, miljøhensyn, vann- og avløp m.m.
 • Redegjørelser/kart
 • Gjennomføringsplan
 • Erklæringer om ansvarsretter (tiltakshaver kan ikke søke om personlig ansvarsrett)
 • Boligspesifikasjon i Matrikkelen
 • Uttalelse fra sektormyndigheter
 • Estetisk redegjørelse

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad påbygg.

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 41 38 34 98.

Les mer om byggesøknad for nybygg, tilbygg eller garasje ved å klikke på linkene.