Byggesøknad – tilbygg

Definisjonen av et tilbygg er at utvidelsen av en bygning skjer i bredden og/eller lengden slik at arealet på ett eller flere plan økes. Tilbygg føres opp inntil eksisterende yttervegg. Tilbygg er forskjellig fra et påbygg som bygges oppover innenfor eksisterende yttervegger.

Dersom tilbygget er inntil 50m2 (bruksareal eller bebygd areal) kan det omsøkes som søknad uten ansvarsretter. Dersom tilbygget er over 50m2 må byggesøknaden være med ansvarsretter.

Kommunen vil i sin vurdering legge hovedvekt på følgende:

 • Avstand fra tilbygget til nabogrense må være 4 meter. I tillegg vil avstand til byggegrenser og avstand til veg vektlegges.
 • Dersom avstanden til nabobygninger blir mindre enn 8 meter, vil kommunen kreve en brannteknisk rapport.
 • Tilbygget må være i samsvar med gjeldende arealplan for området.
 • Utnyttelsesgraden vil øke ved oppføring av tilbygg, og kommunen vil påse at utnyttelsesgraden er innenfor det gjeldende plan tillater.
 • Kommunen vil videre vurdere om tilbygget tilfredsstiller de estetiske krav som stilles i forhold til seg selv og området forøvrig.

Dokumentasjonskrav ved tilbygg under 50m2

Normalt sett vil dokumentasjonskravet ved tilbygg være som følger (kommunen kan kreve mer informasjon):

 • Søknad uten ansvarsretter
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsling
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan – Avkjørselsplan
 • Fasadetegninger
 • Plantegninger Snittegninger
 • Redegjørelser/kart
 • Boligspesifikasjon i Matrikkelen
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet

Dokumentasjonkrav ved tilbygg over 50m2

Normalt sett vil dokumentasjonskravet ved tilbygg være som følger (kommunen kan kreve mer informasjon):

 • Søknad om tillatelse til tiltak
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsling
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan
 • Avkjørselsplan
 • Fasadetegninger
 • Plantegninger
 • Snittegninger
 • Redegjørelser/kart
 • Erklæringer om ansvarsrett
 • Gjennomføringsplan
 • Boligspesifikasjon i Matrikkelen
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet I enkelte saker kreves dokumentasjon utover det som her er opplistet.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Les mer om byggesøknad for nybygg eller påbygg ved å klikke på linkene.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad.

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 41 38 34 98.