Bygge garasje uten å søke ?

En garasje er en bygning som er beregnet for parkering av biler, og erfaringsmessig lagres det i tillegg i garasjer endel brennbare materialer og væsker. Unntaket fra å måtte sende inn byggesøknad for garasjer er av den grunn avhengig av størrelsen på garasjen da brannbelastningen øker jo større garasjen er.

Små garasjer inntil 50m2 er unntatt byggesøknad under følgende forutsetninger:

 • Garasjen må ikke være i strid med gjeldende arealplan med tilhørende bestemmelser (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan, bebyggelsesplan m.v.)
 • Utnyttelsesgraden for tomten må ikke overskrides (jfr. bestemmelser til gjeldende arealplan)
 • Sektormyndigheter må kontaktes for å se om garasjen vil komme i strid med deres interesser (for eksempel vegmyndighet, jernbanemyndighet, kulturminnemyndighet, forurensningsmyndighet m.m.) Det er i alt 15 sektormyndigheter som garasjen må avklares med.
 • Garasjen må være frittliggende (ikke som tilbygg til bolig eller annen bygning)
 • Garasjen må plasseres på bebygd eiendom. Med bebygd eiendom regnes en eiendom som allerede er bebygd med minimum én bygning som har en størrelse som minst tilsvarer en enebolig.
 • Verken bruksareal eller bebygd areal kan være over 50 m2
 • Garasjen skal ikke brukes til beboelse
 • Garasjens mønehøyde kan ikke overstige 4,0 meter
 • Garasjens gesimshøyden kan ikke overstige 3,0 meter
 • Garasjen kan kun være i én etasje uten kjeller
 • Garasjen må ligge minimum 1,0 meter fra nabogrensen
 • Garasjen må ligge minimum 1,0 meter fra annen bygning på egen eiendom
 • Garasjen kan ikke plasseres over vann- eller avløpsledninger.

Dersom ett av disse punktene ikke er oppfylt, må det sendes en byggesøknad til kommunen.

Usikker på om din garasje kan føres opp uten byggetillatelse? Kontakt oss for hjelp til å vurdere din byggesak.