Brannprosjektering

BrannprosjekteringStilles det krav til brannprosjektering i din byggesak? Vi hos Brannkonsult AS kan hjelpe deg med brannprosjektering i tiltaksklasse 1 og 2 til konkurransedyktig og på forhånd avtalt pris. Vi utfører all prosjektering selv.

Vi utfører brannprosjektering etter kravene i plan- og bygningsloven og brann- og eksplosjonsvernloven. Som ansvarlig for brannprosjekteringen vil vi utføre alle oppgaver som etter plan- og bygningsloven ligger inn under brannprosjekterendes ansvar. Dette innebærer utforming av helhetlig konsept for brannsikkerheten for nytt eller endring av eksisterende tiltak, ut fra byggverkets brannklasse, risikoklasse, forutsatte bruk, størrelse og planløsning i henhold til Byggesaksbehandlingsforskriftens § 13-5, bokstav d. Denne brannprosjekteringsdokumentasjonen kalles for et brannkonsept, og det er i utgangspunktet kun dette branndokumentet som skal oversendes kommunen i forbindelse med byggesaken.

Sluttproduktet fra oss vil være en mange sider lang rapport som gir tydelige instrukser for hvordan andre fagområder skal prosjektere (skriftlig planlegges) sine fagområder:

  • Eksempel 1: Sett at brannrapporten konkluderer med at bærende yttervegger skal tilfredsstille ytelse REI 30. Ansvarlig for fagområdet konstruksjonssikkerhet (ansvarlig for å planlegge alle bærende konstruksjoner innen sitt fag) vil måtte prosjektere veggen slik at kravet i brannrapporten (REI 30) tilfredsstilles.
  • Eksempel 2: Sett at brannrapporten konkluderer med at det må installeres sprinkleranlegg (automatisk slokkeanlegg) i bygningen. Ansvarlig for fagområdet slukkeinstallasjoner vil måtte detaljprosjektere sprinklerinstallasjon med tilhørende rørsystem, slik at kravet i brannrapporten tilfredsstilles.

Vi kan erklære ansvarsrett for brannprosjektering i klasse 1 og 2, og vi har brannprosjekter over hele Norge.

Hvorfor er det viktig med brannprosjektering?

Plan- og bygningsloven sier at alle bygninger må sikres med hensyn til brann. Kravene som stilles avhenger av størrelse og kompleksitet. Det stilles for eksempel strengere krav til brannmotstand til et hotell i mange etasjer, enn i forhold til en liten lagerbygning i én etasje. Man må først finne ut hvilke branntekniske krav som stilles for din byggesak, for deretter å angi løsninger som tilfredsstiller disse kravene – dette er det vi kaller for brannprosjektering. I saksbehandlingsforskriften er dette fagområdet gitt navnet brannkonsept.

Det viktigste med brannprosjektering er at liv ikke går tapt. Av den grunn er det viktig å sørge for god varsling og gode rømningsveier. Sekundært vil vi nevne at brannprosjektering vil kunne begrense verditap som en følge av brann.

Valg av løsninger – Preaksepterte ytelser

I teknisk forskrift brukes ofte ordet preaksepterte ytelser. Hva betyr dette uttrykket? Dette er teknikker eller løsninger som tidligere er utprøvde og som kan legges til grunn uten nærmere dokumentasjon av den tekniske løsningen. Det er med andre ord forhåndsgodkjente eller forhåndsaksepterte løsninger gitt i forskriftsform.

Før man kan anvende slike preaksepterte løsninger må man dokumentere skriftlig at forutsetningene og inngangsparametrene som er lagt til grunn i byggesaken er i samsvar med forutsetningene i teknisk forskrift. Valg av løsninger og materialer bestemmes av prosjekteringsforutsetningene samt angitte ytelser.

Valg av løsninger – Ytelser verifisert ved analyse

Dersom man ikke kan legge til grunn preaksepterte ytelser, vil man ved hjelp av analyser og beregninger velge prinsippløsninger og ytelser, som sammen danner et skriftlig brannkonsept (brannteknisk notat). En forutsetning for at slike analyser og beregninger kan legges til grunn, er det viktig at det benyttes rett metode, gode analyseverktøy, samt at inngangsparametre og akseptkriterier er riktige. Dersom det finnes relevante preaksepterte ytelser må disse brukes som sammenligningsgrunnlag for å bestemme analysebaserte ytelser.

Valg av løsninger – Teknisk bytte (delanalyse)

Dette er en metode som er den vanligste. Man legger til grunn preaksepterte ytelser så langt det passer, og ytelser verifisert ved analyse for de deler av tiltaket der det gjøres fravik fra disse. Deler av tiltaket vil prosjekteres ved hjelp av analyse, derav navnet delanalyse. Behovet for dokumentasjon avhenger av både hvor mange avvik fra preaksepterte ytelser som gjøres, og hvilke kompenserende tiltak som er forutsatt for å opprettholde sikkerhetsnivået.

Økonomisk gevinst ved brannprosjektering

Det er lønnsomt å komme i gang med brannprosjektering på et tidlig stadium av byggeprosjektet da man på et tidlig stadium kan velge branntekniske løsninger før resten av bygningen er ferdig prosjektert. På den måten kan man implementere de valgte løsninger i den øvrige prosjekteringen av bygningen, og på den måten unngår man fordyrende skreddersydde løsninger helt på slutten av prosjektet.

Brannprosjektering kan deles opp i tre forskjellige nivåer:

  1. Overordnet brannstrategi – Fastsetting av rammevilkår og krav til funksjoner for måloppnåelse
  2. Ytelsesnivå – Fastsette verdikrav til bygningsdeler og byggevarer
  3. Detaljnivå – Valg av tekniske løsninger som forutsetning for utførelse

Hva vi kan tilby

Som ansvarlig for brannprosjekteringen utfører vi alle oppgaver som etter plan- og bygningsloven ligger inn under brannprosjekterendes ansvar. Dette innebærer utforming av helhetlig brannkonsept for brannsikkerheten i henhold til byggesaksforskriftens § 13-5, bokstav d. Det er i utgangspunktet kun dette branndokumentet som kommunen skal se i forbindelse med byggesaken.

Vi hjelper deg med å finne enkle og gunstige løsninger som ivaretar både myndighetenes krav og dine forventninger til kvaliteten i det ferdige bygget.

Vi utfører brannprosjektering til fast avtalt pris! 

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 456 01 942.

Les videre om brannsikring forklart på en enkel måte.