Byggesøknad – garasje

Byggesøknad garasjeInnholdet i en byggesøknad garasje varierer etter kompleksiteten, størrelsen og den reelle bruken av garasjen. Garasjer varierer i størrelse og bruk fra en enkeltgarasje på ca. 20m2 kun beregnet til parkering, til store industrigarasjer på flere tusen kvadratmeter hvor det i tillegg til parkering vil bli lagret brannfarlige stoffer/væsker.

Når vi bruker ordet garasjer, så mener vi bygninger som ikke brukes til annet formål. For eksempel; dersom en garasje har en liten leilighet (populært kalt hybelleilighet) i for eksempel garasjens 2. etasje, så vil ikke dette være en garasje etter plan- og bygningsloven. Det vil i henhold til loven være en egen enebolig.

I denne artikkelen vil vi dele garasjene opp 2 deler; garasjer inntil 50m2, og garasjer over 50m2.

Byggesøknad garasje inntil 50m2

Kommunen vil i sin vurdering av byggesøknad garasje legge vekt på følgende:

 • Avstand fra garasjen til nabogrense må være minimum 1,0 meter.
 • I tillegg vil avstand i forhold til byggegrenser og avstand til veg (jfr. vegloven) vektlegges, med mindre gjeldende arealplan (kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan m.v.) åpner for annen plassering.
 • Dersom avstanden til nabobygninger blir mindre enn 2 meter, vil kommunen kreve en brannteknisk rapport.
 • Garasjen vil bli vurdert i forhold til gjeldende arealplan for området.
 • Utnyttelsesgraden vil øke ved oppføring av garasje, og kommunen vil påse at utnyttelsesgraden er innenfor det gjeldende arealplan tillater.
 • Kommunen vil videre vurdere om garasjen tilfredsstiller de estetiske krav som stilles i forhold til seg selv, i forhold til hovedhuset på eiendommen, samt området forøvrig.

Dokumentasjonskrav for byggesøknad garasje inntil 50m2
Normalt sett vil dokumentasjonskravet for byggesøknad garasje være som følger (kommunen kan kreve mer informasjon):

 • Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsretter
 • Eventuelle dispensasjonssøknader (søknad om unntak/fravik fra bestemmelser m.v.)
 • Gjenpart av nabovarsling med kvittering på hvem som har blir nabovarslet om hva
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan/situasjonskart
 • Avkjørselsplan med inntegnede frisiktlinjer
 • Fasadetegninger
 • Plantegninger
 • Snittegninger
 • Redegjørelser/kart
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet
 • I enkelte saker kreves dokumentasjon utover det som her er opplistet.

Byggesøknad garasje over 50m2

Kommunen vil i sin vurdering av byggesøknad garasje legge vekt på følgende:

 • Avstand fra garasjen til nabogrense må være minimum 4,0 meter.
 • I tillegg vil avstand i forhold til byggegrenser og avstand til veg (jfr. vegloven) vektlegges, med mindre gjeldende arealplan (kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan m.v.) åpner for annen plassering.
 • Dersom avstanden til andre bygninger blir mindre enn 8 meter, vil kommunen kreve en brannteknisk rapport. Samme kravet gjelder for avstand til egen bolig.
 • Garasjen vil bli vurdert i forhold til gjeldende arealplan for området.
 • Utnyttelsesgraden vil øke ved oppføring av garasje, og kommunen vil påse at utnyttelsesgraden er innenfor det gjeldende arealplan tillater.
 • Kommunen vil videre vurdere om garasjen tilfredsstiller de estetiske krav som stilles i forhold til seg selv, i forhold til hovedhuset på eiendommen, samt området forøvrig.

Dokumentasjonskrav for byggesøknad garasje under 50m2
Normalt sett vil dokumentasjonskravet for byggesøknad garasje være som følger (kommunen kan kreve mer informasjon):

 • Søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsretter
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon
 • Eventuelle dispensasjonssøknader (søknad om unntak/fravik fra bestemmelser m.v.)
 • Gjenpart av nabovarsling med kvittering på hvem som har blir nabovarslet om hva
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan/situasjonskart
 • Avkjørselsplan med inntegnede frisiktlinjer
 • Fasadetegninger
 • Plantegninger
 • Snittegninger
 • Redegjørelser/kart
 • Erklæringer om ansvarsrett
 • Gjennomføringsplan
 • Boligspesifikasjon i Matrikkelen
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet
 • I enkelte saker kreves dokumentasjon utover det som her er opplistet.

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad.

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 41 38 34 98.

Les mer om byggesøknad for nybygg, tilbygg eller påbygg ved å klikke på linkene.