Byggesøknad – terrasse

Noen terrasser kan føres opp uten byggetillatelse, mens andre terrasser krever full søknad. Hva avgjør om det er søknadspliktig?

Unntatt søknadsplikt

Grunnen til at lave terrasser (under 0,5 meter over bakken) som regel er unntatt søknadsplikt er at de ikke regnes som tiltak. De regnes heller ikke med i beregning av utnyttelsesgrad for eiendommen.

Søknadspliktig terrasse

Her kommer noen tilfeller der terrassen vil være søknadspliktig:

 • Dersom terrassen har en høyde som er mer enn 0,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng rundt terrassen
 • Dersom terrassen plasseres i et område som er avsatt til annet formål (for eksempel i landbruks-, natur- og friluftsområder)
 • Dersom terrassen vil kunne hindre fri ferdsel på grunn av privatisering (for eksempel i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag)
 • Dersom gjeldende arealplan (reguleringsplan, kommuneplan, kommunedelplan m.m.) har begrensninger vedrørende terrasser og plattinger.

Byggesøknad terrasse

Dersom terrassen er søknadspliktig, så vil dokumentasjonskravet som regel være:

 • Søknad uten ansvarsretter
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsling
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan
 • Fasadetegninger (av terrassen sammen med bygningen)
 • Plantegninger
 • Redegjørelser/kart
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad terrasse.

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 41 38 34 98.

Les mer om byggesøknad for nybygg, tilbygg eller påbygg ved å klikke på linkene.